Kvartalsrapport januari-september 2023

Perioden januari-september

 • Hyresintäkter, TSEK 356 272 (234 718)
 • Driftnetto, TSEK 257 880 (153 177)
 • Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 219 447 (129 195)
 • Resultat före skatt, TSEK -252 498 (158 312)
 • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 878,7 (6 365,4)
 • Substansvärde, MSEK 2 992,9 (3 353,2)
 • Soliditet, 46,4% (47,7)
 • Överskottsgrad, 68,7% (65,3)

Perioden juli-september

 • Hyresintäkter, TSEK 118 051 (85 260)
 • Driftnetto, TSEK 81 395 (64 931)
 • Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 65 588 (49 582)
 • Resultat före skatt, TSEK -70 353 (1 149)
 • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 878,7 (6 365,4)
 • Substansvärde, MSEK 2 992,9 (3 353,2)
 • Soliditet, 46,4% (47,7)
 • Överskottsgrad, 66,6% (76,2)

Kommentarer från VD

En orolig omvärld fortsätter att påverka fastighetsmarknaden, men ljuset i tunneln kanske inte är så långt bort trots allt. Även om inflationstakten är fortsatt hög så är den väsentligt lägre än för ett år sedan, vi kan med det konstatera att den kraftiga räntestegring vi upplevt den senaste tiden haft effekt. Företagsparken har under årets tredje kvartal fortsatt att jobba för att stärka bolagets likviditet dels genom avyttringar av icke strategiska fastigheter, dels genom intensifierat uthyrningsarbete. Efter periodens utgång har Företagsparken återköpt ytterligare obligationer och äger nu mer än 10% av utestående obligation.

Hyresintäkterna ökade för perioden med 56% och driftnettot med 68%, främst som en effekt av ökat fastighetsbestånd. Förvaltningsresultatet har utvecklats väl, men räntekostnader och sjunkande marknadsvärden har påverkat lönsamheten.

Marknadsvärden fortsatte likt andra kvartalet minska något. Under perioden redovisas värdeförändringar om -334 MSEK (68). Transaktionsmarknaden är selektiv och avkastningskraven har ökat i takt med stigande kapitalkostnader. Kommande hyresindexering om 6,5% kommer att ha en positiv effekt och verka som en kudde mot marknadens högre avkastningskrav. De negativa värdeförändringarna bedömer vi kommer att avta i takt med att inflationen närmar sig inflationsmålet om 2%. Förhoppningsvis är vi där under första halvåret -24.

Förvaltningsverksamheten har utvecklats väl med beaktande av rådande marknad. Våra lokaler är attraktiva och vårt erbjudande konkurrenskraftigt. Ett bevis för detta är att våra hyresintäkter ökat med 19% i jämförbart bestånd i förhållande till kvartal tre förra året. Uthyrningsmarknaden fungerar fortsatt även om det är kärvare tider så finns ett omflyttningsbehov, vi kan dock konstatera att det tar längre tid och det krävs mer engagemang för att nå i mål. Våra hyresgäster har verksamheter som så här långt visat god motståndskraft. Företagsparkens fastighetsbestånd är väldiversifierat både sett till geografi och antal hyresgäster, vilket känns tryggt i dessa tider.  

Efter periodens utgång fick Företagsparken nio nya medarbetare. Vi öppnade också ett kontor Helsingborg och Företagsparken stärker därmed sin lokala närvaro i södra Sverige. Det linjerar med Företagsparkens ambition att vara ett kundnära, värdeskapande och kassaflödesgenererande fastighetsbolag. Med ny organisation fortsätter vi att bygga Företagsparken och förädla vårt fastighetsbestånd i Sveriges stadsnära företagsparker.

Erik Hamrin, Verkställande Direktör, Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm