Kvartalsrapport januari-mars 2024

Perioden januari-mars

  • Hyresintäkter, TSEK 132 525 (129 215)
  • Driftnetto, TSEK 94 438 (91 118)
  • Förvaltningsresultat, TSEK 77 529 (79 182)
  • Resultat före skatt, TSEK 35 660 (-75 822)
  • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 847,8 (5 821,7)
  • Substansvärde, TSEK 2 979,7 (2 946,4)
  • Soliditet, 47,0 % (46,6 %)
  • Överskottsgrad, 71,3 % (70,5 %)

VD ORD

Historiskt hög uthyrningstakt!
 
Den egna förvaltningsorganisationen som kom på plats under slutet av 2023 har fått en flygande start och levererat både kostnadsbesparingar och ökade intäkter genom en historisk hög uthyrningstakt under kvartalet. Största delen av uthyrningarna kommer påverka resultatet under kommande kvartal. Det kommer att innebära en positiv utveckling av Bolagets intjäning både på kort och lite längre sikt. Det är glädjande att konstatera att våra befintliga hyresgästers verksamheter går bra. Konjunkturnedgången har inte påverkat bolagets hyresgäster i så stor utsträckning som tidigare befarats och de fåtal konkurser och neddragningar som lett till tomma lokaler har Företagsparkens organisation till största delen kunnat hantera genom att hyra ut till nya hyresgäster. Vi upplever en relativt stark efterfrågan på våra lokaler. Under första kvartalet tecknandes nya hyresavtal med ett hyresvärde uppgående till 21 miljoner kronor. Bolaget har en låg snitthyra per kvadratmeter och jobbar aktivt för att vid kontraktsslut omförhandla hyresnivån. För hyresavtal som omförhandlats under kvartalet ökade hyresnivån i snitt med 18 %.
 
Vi kan konstatera att styrräntan har nått sin topp, i och med Riksbankens senaste räntebeslut, och marknaden förväntar sig fortsatta räntesänkningar under året. Trots det höga ränteläget har Företagsparken fortsatt starka kassaflöden p g a de högavkastande fastigheter som bolaget äger. Sänkta räntor och en god leverans i det operativa arbetet kommer innebära förbättringar av Företagsparkens nyckeltal så som exempelvis driftnetto, överskottsgrad och räntetäckningsgrad. Hyresintäkterna ökade till 132,5 Mkr (129,2) och förvaltningsresultatet uppgick till 77,5 Mkr (79,1). Hyrestillväxten får anses vara stark med beaktning av förra årets strategiska avyttringar. Värdeförändringar efter genomförda investeringar uppgår till 5,7 Mkr (-112,8). I takt med att styrräntorna sjunker, inflationen faller och aktiviteten på transaktionsmarknaden ökar bör vi åter se stigande fastighetsvärden.
 
Företagsparken har en relativt kort bindningstid på sina lån, och ledningen lägger mycket tid på att säkerställa den långsiktiga finansieringen av Bolaget. För att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering har Bolaget inlett ett skriftligt förfarande avseende Bolagets utestående obligation med ambitionen att sänka villkoret som är hänförlig till bolagets räntetäckningsgrad från 1,75 till 1,5 som är mer marknadsanpassat med hänsyn till dagens högre marknadsräntor. Vid publicering av denna rapport har 38 % av obligationsinvesterarna accepterat föreslagna nya villkor. Bolaget har en god dialog med befintliga kreditinstitut och avser under året att öka durationen i befintlig lånportfölj.
 
Med hopp om att det värsta i konjunkturen avseende räntehöjningar och nedgångar i ekonomin nu är bakom oss och med en stark organisation som levererar fantastiska resultat ser jag med tillförsikt fram emot resten av året och vad vi kan åstadkomma under de följande kvartalen.

Erik Hamrin,
Verkställande Direktör, Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm