Kvartalsrapport januari-mars 2023

Perioden januari-mars

  • Hyresintäkter, TSEK 129 215 (70 534)
  • Driftnetto, TSEK 91 118 (38 418)
  • Förvaltningsresultat, TSEK 79 182 (34 147)
  • Resultat före skatt, TSEK -75 822 (126 281)
  • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 6 263,6 (6 365,4)
  • Substansvärde, TSEK 3 267,7 (3 353,2)
  • Soliditet, 47,2 % (47,3)
  • Överskottsgrad, 70,5 % (54,5)

Kommentarer från VD

Företagsparken fortsätter på inslagen väg
 
En fortsatt osäker omvärld påverkar fastighetsmarknaden, med utmaningar i form av hög inflation och fortsatt stigande räntor. Företagsparken har under årets första kvartal haft ett tydligt fokus på likviditet och finansiering i syfte att möta en osäker omvärld.

Denna omvärld till trots tycker jag att Företagsparken utvecklades på ett bra sätt i ett byggande av ett kassaflödesorienterat och högavkastande fastighetsbolag. Hyresintäkterna ökade till 129,2 Mkr (70,5) och förvaltningsresultatet till 79,2 Mkr (34,1). Tillväxten är främst driven av de förvärv som skett under 2022.

Värdeförändringar hamnar på – 112,8 Mkr (95,3) motsvarande 1,6 % av fastighetsvärdet. De negativa värdeförändringarna bedömer vi kommer avta i takt med att vi passerar zenit i den uppåtgående räntekurvan och inflationskomponenten för oktoberindex 2023 adderas.

Det är fortsatt god efterfrågan på våra lokaler från såväl befintliga som nya hyresgäster och vi hade under Q1 en
positiv nettouthyrning om ca 7 500 kvadratmeter. En för oss positiv effekt av den höga inflationen är att hyrorna också gick upp med 10,9 % i KPI-indexeringar vi har i våra hyresavtal. Vidare har våra omförhandlingar av befintliga hyresavtal under kvartal 1 resulterat i ökade hyresintäkter på omförhandlade kontrakt med cirka 13 %.

Förvaltningsverksamheten utvecklas stabilt och vi är trygga i vår affärsmodell och som alltid proaktiva i omförhandlingar och nyuthyrningar för att möta och hantera förändringar på marknaden. Vi arbetar intensivt med att avveckla löpande förvaltningsavtal med externa leverantörer och bygger upp en egen förvaltning inom Företagsparken. Vi bedömer att ha samtlig personal på plats under kvartal 3 2023.

Parallellt med tillväxten fortsätter vi att renodla vårt fastighetsbestånd genom försäljning av mindre och icke strategiska fastigheter som vi räknar med att slutföra under kvartal 2.

Det är en fortsatt turbulent omvärld men vi kommer att fortsätta på inslagen väg och utveckla Företagsparken organisatoriskt såväl som genom förädling för att skapa ännu starkare lokala kluster av högavkastande fastigheter i stadsnära företagsparker.

Andreas Eneskjöld, Verkställande Direktör, Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm