Kommuniké från extra bolags-stämma i Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Extra bolagstämma med aktieägarna i Företagsparken Norden Holding AB (publ) har hållits idag den 5 december 2023 i Stockholm. Vid extra bolagsstämman fattades beslut om antal styrelseledamöter, samt val av styrelse och styrelseordförande.

Den extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman beslutade för tiden intill nästa årsstämma om omval av Leif Östling, Niklas Borg, Pierre Ladow, Björn Rosengren och Knut Pousette, samt nyval av Tom Eriksson och Robin Ladow. Leif Östling omvaldes till styrelseordförande. Beslutet skedde med ersättande av nuvarande styrelse, vilket betyder att Joachim Kuylenstierna, Claes Kockum och Magdalena Schmidt lämnar styrelsen.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm