Företagsparken erhåller godkännande i förtid från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet under sitt utestående obligationslån

Företagsparken Norden Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) initierade den 22 maj 2024 ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017132442 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet initierades i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av vissa undantag från, och vissa ändringar av, villkoren för Obligationerna så som sammanfattat i Bolagets pressmeddelande daterat 22 maj 2024 och som vidare anges i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet som är tillgängligt på Bolagets och Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) (”Agenten”) webbplatser.

Företagsparken meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt har avslutats i förtid eftersom ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att cirka 72 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för Bolagets begäran i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har Agenten idag avslutat det Skriftliga Förfarandet i förtid. Ikraftträdandet för ändringarna av villkoren för Obligationerna är villkorat av bland annat att Bolaget erhåller vissa undantag under utestående banklån. Bolaget kommer att meddela genom pressmeddelande när villkoren är uppfyllda varpå uppdaterade villkor för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats och Agentens webbplats.

I enlighet med det Skriftliga Förfarandet kommer en samtyckesavgift uppgående till totalt SEK 2 500 000 (SEK 6 250 eller 0,5 procent av det nominella beloppet per Obligation) att betalas den 27 juni 2024 till de innehavare av Obligationerna som är registrerade i skuldboken förd av Euroclear per avstämningsdagen den 19 juni 2024.

Därtill kommer de innehavare av Obligationerna som skickade in giltiga röster i enlighet med villkoren i det Skriftliga Förfarandet senast kl. 15:00 den 3 juni 2024 att erhålla en särskild förtidsavgift uppgående till SEK 6 250 eller 0,5 procent av det nominella beloppet per obligation som sådan innehavare röstat för (förbehållet villkoren i meddelandet om Skriftligt Förfarande). Betalningen av förtidsavgiften kommer att genomföras för Bolagets räkning utan dröjsmål.

För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av undantagen hänvisas till meddelandet om Skriftligt Förfarande på Bolagets webbplats och Agentens webbplats.

För frågor till Agenten kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Swedbank agerar solicitation agent och Gernandt & Danielsson agerar legala rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024 kl. 17:00:00 CEST.

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm