Delårsrapport januari-december 2022

 
Perioden januari-december
· Hyresintäkter, TSEK 345 028 (122 112)
· Driftnetto, TSEK 237 048 (68 205)
· Förvaltningsresultat, TSEK 194 689 (47 226)
· Resultat före skatt, TSEK 23 227 (375 538)
· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 6 365,4 (4 009,5)
· Substansvärde, TSEK 3 353,2 (2 414,7)
· Soliditet, 47,3% (54,5)
· Överskottsgrad, 68,7% (55,9)

Kvartalet oktober-december
· Hyresintäkter, TSEK 110 309 (45 405)
· Driftnetto, TSEK 83 871 (22 286)
· Förvaltningsresultat, TSEK 65 494 (23 447)
· Resultat före skatt, TSEK -135 085 (343 178)
· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 6 365,4 (4 009,5)
· Substansvärde, TSEK 3 353,2 (2 414,7)
· Soliditet, 47,3% (54,5)
· Överskottsgrad, 76,0% (49,1)

Kommentarer från VD
Företagsparken fortsätter på inslagen väg
 
2022 var ett år med krig i vår närhet, hög inflation och stigande räntor. Det var också ett år med lägre aktivitet på transaktionsmarknaden och fallande börskurser för fastighetsbolag.
 
Denna omvärld till trots tycker jag att Företagsparken utvecklades på ett bra sätt i byggandet av ett kassaflödesorienterat och högavkastande fastighetsbolag.
 
Under 2022 växte fastighetsbeståndet från 4,0 Mdkr till 6,4 Mdkr genom ett stort antal förvärv, samtidigt som vår starka finansiella ställning bibehölls genom nyemissioner. Under fjärde kvartalet välkomnade vi ett antal nya aktieägare genom en kontant nyemission om cirka 900 Mkr, vilken genomfördes till 39 kronor per aktie motsvarande aktuellt substansvärde per aktie.
 
Parallellt med tillväxten har vi fortsatt att renodla vårt fastighetsbestånd genom försäljning av mindre fastigheter i för oss icke strategiska lägen. Totalt har 20 fastigheter sålts för ett totalt fastighetsvärde om 85,5 Mkr till bokfört värde.
 
Det är fortsatt god efterfrågan på våra lokaler från såväl befintliga som nya hyresgäster och vi hade under 2022 en positiv nettouthyrning. En för oss positiv effekt av den höga inflationen är att hyrorna gick upp med 10,9% genom de KPI-indexeringar vi har i våra hyresavtal. Vidare har våra omförhandlingar av befintliga hyresavtal under kvartal 4 2022 resulterat i ökade hyresintäkter på omförhandlade kontrakt med cirka 29%.
 
Det är en fortsatt turbulent omvärld men vi kommer att fortsätta på inslagen väg och utveckla Företagsparken genom att skapa ännu starkare lokala kluster av högavkastande fastigheter i stadsnära företagsparker.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm