Bokslutskommuniké januari-december 2023

Perioden januari-december

 • Hyresintäkter, TSEK 472 375 (345 028)
 • Driftnetto, TSEK 338 725 (230 839)
 • Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 287 211 (194 689)
 • Resultat före skatt, TSEK -258 921 (23 227)
 • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 821,7 (6 365,4)
 • Substansvärde, MSEK 2 946,4 (3 353,2)
 • Soliditet, 46,6% (47,3)
 • Överskottsgrad, 71,7% (66,9)

Perioden oktober-december

 • Hyresintäkter, TSEK 107 103 (110 309)
 • Driftnetto, TSEK 80 845 (83 871)
 • Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 67 764 (65 494)
 • Resultat före skatt, TSEK -6 423 (-135 086)
 • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 821,7 (6 365,4)
 • Substansvärde, MSEK 2 946,4 (3 353,2)
 • Soliditet, 46,6% (47,3)
 • Överskottsgrad, 75,5% (76,0)

VD ORD

Företagsparken ökar förvaltningsresultatet
För Företagsparken präglades det gångna året av starkt operativt arbete både ur ett förvaltningsperspektiv likväl som ur ett organisatoriskt perspektiv. Under 2023 har Företagsparken byggt upp en konkurrenskraftig intern organisation med genomförandekraft. Fastigheter av icke-strategisk karaktär har avyttrats, under sista kvartalet lämnade vi exempelvis vår fastighetsexponering mot Finland. Genomfört arbete har resulterat i en höjning av kvalitén och kapaciteten i vår strävan att bygga ett kvalitativt och hållbart fastighetsbolag. Vi är nu väl riggade för fortsatt tillväxt och resan vidare mot ett hållbart- och kassaflödesgenererande bestånd.

Trots en utmanande och turbulent omvärld klarar sig Företagsparken väl till följd av en hälsosam affärsmodell med högavkastande fastigheter i väletablerade verksamhetsområden. Våra hyresgäster har visat motståndskraft både mot pandemi och ett kraftigt ökat kostnadstryck de senaste åren. Hyresintäkterna för helåret ökade med 37% till 472 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med 47% till 287 miljoner kronor. Med hänsyn tagen till under året genomförda avyttringar är den starka utvecklingen av förvaltningsresultatet särskilt glädjande. En orsak till stabiliteten i verksamheten är att 85% av hyresintäkterna är indexreglerade. Efter den senaste indexjusteringen om 6,5 % per 1 januari 2024 har hyrorna inkommit enligt avtal.

Företagsparkens marknadsvärden utvecklades positivt under fjärde kvartalet och trenden med fallande marknadsvärden är därmed bruten, för helåret redovisas värdeförändringar om -349 miljoner kronor, vilket tillsammans med ökade hyresintäkter drivit upp fastighetsportföljens genomsnittliga avkastningskrav till 7,0%. I takt med att inflationen sjunker och med fallande styr- och marknadsräntor förväntas transaktionsmarknaden i år att bli mer likvid. Vi är väl rustade för att agera på nya affärsmöjligheter när fler fastighetsbolag tvingas att agera defensivt.

Det är glädjande att notera att Företagsparken tecknat nya hyresavtal överstigande ett hyresvärde om 40 miljoner kronor, varav hyresavtal motsvarande ett hyresvärde om 11 miljoner kronor tecknades under årets sista kvartal. Hyresavtal som Företagsparken sagt upp för omförhandling har inbringat en hyresökning om 18% i snitt.

Sammantaget står Företagsparken redo att agera på nya affärsmöjligheter både genom förvärv och genom att realisera värden i vår befintliga portfölj. Nu fortsätter vi resan med att bygga Företagsparken och förädla vårt fastighetsbestånd i Sveriges stadsnära företagsparker.

Erik Hamrin, Verkställande Direktör, Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm